ไปยังเนื้อหาหลัก

ประเภทของรายวิชา

คณะครุศาสตร์<span title= (2)">
62 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 17 June 2020

คณะครุศาสตร์ (2)

รายวิชาที่เปิดสอนของคณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
425 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 7 October 2020

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เปิดสอนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
119 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

คณะวิทยาการจัดการ

รายวิชาที่เปิดสอนในคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<span title= (3)">
130 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3)

รายวิชาที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
145 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายวิชาที่เปิดสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
70 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รายวิชาที่เปิดสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
82 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชาที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
69 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 8 April 2021

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

รายวิชาที่เปิดสอนของคณะพยาบาลศาสตร์

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
8 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 21 June 2020

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล


หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม<span title= (1)">
1 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด
EXITEXAM<span title= (4)">
4 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 20 March 2023

EXITEXAM (4)
Pre-test ปีการศึกษา 2564<span title= (3)">
3 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 5 June 2021

Pre-test ปีการศึกษา 2564 (3)


English Clinic<span title= (14)">
14 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 21 April 2021

English Clinic (14)


English for Graduate Studies<span title= (5)">
5 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 29 May 2021

English for Graduate Studies (5)


Ex-BankNPT-PBRU<span title= (3)">
3 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 7 April 2021

Ex-BankNPT-PBRU (3)


คลังข้อสอบเตรียมความพร้อมสำหรับขอใบประกอบวิชาชีพครู<span title= (8)">
8 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด
คลังข้อสอบวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมศาสตร์
2 ประเภทของรายวิชา
ดูรายวิชาทั้งหมด
คลังข้อสอบภาษาจีน<span title= (2)">
2 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 16 September 2022

คลังข้อสอบภาษาจีน (2)


1 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 18 April 2022

ห้องแนะแนว-PBRU (1)