Tanie Noclegi W Augustowie

Beztroska Jaką Woody Jest Przede Nie Jest

Brzemienną skutki metamorfozę bohaterów też głowie i przegięta niemal dokumentalne plaielnik nad jeziorem Necko niedaleko lasunety to pokójddzielnym wej¶ciem, przystosowany do pobytu odosób Dom usytuowany jest blisko rzeki Netty oraz malowniczych bulwarów, któreiejscem spacerowym oraz wypoczynkowym Domekdo¶ci uldo¶ci 23-300 Augustów Tel. 504 644 „Domekdo¶ci” to uroczy, komfortowy, ca³oroczny domek wypoczynkowy ponypokojnej dzielnicy blisko centrum Zapraszamy Pañstwa do ca³orocznego apartamentu wypoczynkowego ponegoamym centrum Puszczy Augustowskiej Piêkny las wraz ze swym bogactwem grzybów, jagód; rowerysna linia brzegowa nadlizno. Baza noclegowa Leœniczówki pokoje goœcinne PROCES REZERWACJI: Aby zarezerwowaæ noclegokojueœniczówce lubiedzibie parku prosimy zapoznaæ siêoni¿szym procesem rezerwacjiadzwoñ do nas Aby sprawdziæ wolny termin zadzwoñ pod numer telefonu 87, 87, 510992672 lub zapytajail: [email protected] Wp³ata zaliczki za pierwszeni pobytu kontoumerze Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82-402 Suwa³ki nr konta 82 1059 3397 0001 wpisuj tytule przelewu: zaliczka za pobyteœniczówce nazwa leœniczówki lub siedziba parku termin iloœæ osób imiê, nazwiskoadzwoñ do nas Poinformuj nasokonaniu wp³aty jeszczeym samym dniu dzwoniod numer telefonuddzwonimy do Ciebie Po wp³yniêciu zaliczki zadzwonimy do Ciebie, potwierdzimy Bryzgiel Leœniczówkaryzglu pona jest nad jeziorem Wigrydleg³oœci 50 metrów od lasu. Obok leœniczówki znajduje siê wieidokowaidokiem jezioro Wigryyspy Ordów iOstrów. Turystom udostêpniono piêtrzesobowy pokój, aneks kuchenny³azienkê. Mo¿liwoœæ zamówienia wy¿ywieniaeœniczego obs³uguj¹cego pokoje lub wgospodarstwach agroturystycznychryzglu. miejscu mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ódki. We wsi znajduje siê wypo¿yczalnia sprzêtu wodnego, sklep, bar. Atrakcje najbli¿szej okolicy: jezioro Wigry, wieidokowa, szlak pieszy, rowerowy, Wigierska Kolejkakotorowa. Cenaoba 40z³ osobonoc, powy¿ejoby 35z Dojazd: Trasa Augustów Suwa³ki. We wsi Nowinka skrêcamy Bryzgiel. Po dojechaniu do Bryzgla skrêcamyewo. Do leœniczówki zostako00m. Kontakt: WPN Zespó³ ds. Udostêpniania Parku, Krzywe 82-400 Suwa³ki, tel. 87, fax. 87ail: [email protected] Gawarzec Gawrych Ruda 58 Malowniczo pona zabytkowa leœniczówka po generalnym remoncie. Idealne miejsce wypoczynek rodzinny dla ³oœników przyrodypokoju. Turystom udostêpniono piêtrzeiejsc noclegowych pokojach ³adnie wyposa¿onych: dwu itrzyosobowymolu pomiêdzy pokojami znajduje siê wspólna dla dwóch pokoi ³azienka, WCneks kuchennyeœniczówce parterze mieszka nadleœniczy WPN zrodzin który jest równie¿ przewodnikiem po Parku. Jest to obiekt ca³oroczny. Mo¿liwoœæ przyjazdu koñmiopasu wstajni. Atrakcje najbli¿szej okolicy-jezioro Wigry-œcie¿ przyrodnicza „Jeziora-szlaki turystyczne: pieszy, rowerowy, kajakowy-rejs statkiem po Wigrach-Wigierska Kolejkotorowa-przejazdy bryczkami, tramwajami konnymi, kuligi. Dojazd: trasa Augustów- Suwa³ki, skrêt dociczna³ocicznie skrêtrogê asfaltow¹ do Sobolewa, po przejechaniu okokm skrêtraworogê ¿wirow¹ wzdciany lasu, przy daszkach turystycznych drogowskaz „Do leœniczówki po przejechaniu okokm zjazdrawo do leœniczówki. Dojazd: trasa Augustów Suwa³ki, skrêt dociczna³ocicznie skrêtrogê asfaltow¹ do Sobolewa, po przejechaniu okokm skrêtraworogê ¿wirow¹ wzdciany lasu, przy daszkach turystycznych drogowskaz „Do leœniczówki po przejechaniu okokm zjazdrawo do leœniczówki Cenaoba 40z³ osobonoc, powy¿ejoby 35z Kontakt: WPN Zespó³ ds. Udostêpniania Parku, Krzywe 82-400 Suwa³ki, tel. 87, fax. 87ail: [email protected] Królówek Leœniczówkarólówku pona jest przy skraju lasuala od innych domostw. Jest to budynek drewniany, po remoncie. Turystom udostêpniono piêtrzeokoje: jedno itrzyosobowyolu pomiêdzy pokojami znajduje siê wspólna dla dwóch pokoi ³azienkaneks kuchenny Mo¿liwoœæ zamówienia wy¿ywienia uleœniczego obs³uguj¹cego pokoje lub wgospodarstwie agroturystycznymiertaniach. Atrakcje najbli¿szej okolicy: lasy, jezioro Pierty, szlaki pieszeowerowe. Dojazd: Trasa Suwa³ki Sejny, mijamy po drodze wieœ Stary Folwarkkrêcamyierwsz¹ drogêewo za Starym Folwarkiem Sto leœniczówki mamy 5km. Najpierw jedziemy drog¹ asfaltow¹ do koñcaotem ¿wirow Przy drodze tabliczka kierunkowa do leœniczówki. Cenaoba 40z³ osobonoc, powy¿ejoby 35z Kontakt: WPN Zespó³ ds. Udostêpniania Parku, Krzywe 82-400 Suwa³ki, tel. 87, fax. 87ail: [email protected] Krzywe pokoje goœcinneiedzibieyrekcji Parku, Krzywe 82 Pokoje goœcinne znajduj¹ siêudynku siedziby Wigierskiego Parku Narodowegorzywym 82. Turystom udostêpnionookój dwuosobowyzienk dwa pokojesobowe ze wspóln³azienk¹ korytarzu orazpartamentsobowy sk³adaj¹cy siêrzech pokoi kuchnizienki. Razem jestiejsc noclegowych. Jest to obiekt ca³oroczny. Atrakcje najbli¿szej okolicy: wystawa przyrodnicza wystawa etnograficzna „Ocaliæ od zapomnienia œcie¿ przyrodnicza „Las œcie¿ przyrodnicza „Suchary szlaki piesze, rowerowy, konny, jezioro Czarne biesiadyotrawami regionalnymiiejscu piknikowym „Dziupla miejscu mo¿liwoœæ: nabycia kart wstêpu do parku, licencji wêdkarskich po³ów rybodach WPN, materia³ów informacyjnych, obejrzenia filmów przyrodniczychkazuj¹cych stare zanikaj¹ce zawody oraz wypo¿yczenia rowerów. Dojazd: trasa Suwa³ki-Sejny, po przejechanium od Suwaiejscowoœæ Krzywe, po lewej stronie drogi przed lasem duzary budynek. Mo¿liwy dojazd komunikacj¹ miejsk¹ MPK nr liniiub komunikacj¹ PKS kierunek Suwa³ki-Sejny Cenaoba 40z³ osobonoc, powy¿ejoby 35z Kontakt: WPN Zespó³ ds. Udostêpniania Parku, Krzywe 82-400 Suwa³ki, Leszczewek Leszczewek 40 Idealne miejsce wypoczynek dla ³oœników przyrody. Leœniczówka pona jest przy œcianie lasu. Ju¿ zokien pokoju mo¿ obserwowaæ leœne zwierzêtan. dziki, sarny. Turystom udostêpniono piêtrzeiejsc noclegowych pokojach³adnie wyposa¿onych dwurzyosobowym³azienkê, wc, duneks kuchenny Odleg³oœæ od restauracji 3km. Obiekt ca³oroczny. Atrakcje najbli¿szej okolicy-jezioro Wigry-dolina Czarnej Hañczy-klasztor pokamedulski wWigrach-œcie¿ki przyrodnicze„Lasuchary-szlaki pieszeowerowe, konny. Dojazd: trasa Suwa³ki Sejny, po przejechaniu okokm od Suwarzy wyjeŸdzieasu, mijamy parking po lewej stronie, za lasem skrêtraworogê gruntowalej wzdciany lasu oko00m dalej skrêtrawoo okokm znówrawo; dalejórki oko00m, do leœniczówki Cenaoba 40z³ osobonoc, powy¿ejoby 35z Kontakt: WPN Zespó³ ds. Udostêpniania Parku, Krzywe 82-400 Suwa³ki, tel. 87, fax. 87ail: [email protected] Lipniak Dobre miejsce wypoczynek rodzinny, znakomita baza wypadowa dla piechurów, rowerzystów, koniarzy. Turystom udostêpniono oddzielny budynek mieszkalny obok leœniczówki. Jest to obiektsobowy sk³adaj¹cy siêokoju dwuosobowego parterzerzyosobowego pierwszym piêtrze pokoju kominkowego, garderoby³azienkiudynku nie aneksu kuchennego, jest lodówka, czajnik elektryczny oraz naczynia. Istnieje mo¿liwoœæostawek Obokudynku miejsce popasu dlaoni. Obiekt ca³oroczny. Atrakcje najbli¿szej okolicy: doliny rzek Wiatroaniówki, wieidokowaowej Wsiiatro, szlaki piesze, rowerowe, konny. Dojazd: trasa Suwa³ki Nowa Wieœ Kaletnikipniaku zjemyórki do wsi, tam mijamy przystanek autobusowy, najbli¿sza droga gruntowa prowadzirawo do leœniczówkio ostatnie zabudowania we wsi przed lasem. Cenaoba 40z³ osobonoc, powy¿ejoby 35z Kontakt: WPN Zespó³ ds. Udostêpniania Parku, Krzywe 82-400 Suwa³ki, tel. 87, fax. 87ail: [email protected] Maækowa Ruda Maækowa Ruda 57 Dobra baza wypadowa wycieczki terenowe po Wigierskim Parku Narodowym oraz wypoczynek rodzinny. Turystom udostêpnionoiejsc noclegowych pokojach: dwu iczteroosobowym, pokój kominkowy, wspóln³azienkê, WC, aneks kuchenny. miejscu istnieje mo¿liwoœæ wypo¿yczenia kajaków. Obs³uguj¹cy pokoje gospodarz jest przewodnikiem turystycznym. Mo¿liwoœæ wy¿ywieniaospodarstwie agroturystycznym lubarze we wsi. Jest to obiekt ca³oroczny. Atrakcje najbli¿szej okolicy-szlak kajakowy Czarn¹ Hañcz szlak konny, pieszyowerowy-mo¿liwoœæ wêdkowaniaiedztwo